arrow_drop_up arrow_drop_down

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van mijn blog, meditaties, tips, workshops, creatieve oefeningen en desgewenst relevante informatie.


Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.


Ik onderschrijf bovenstaande stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jouw en mij (bijvoorbeeld toezenden huiswerk);

Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);

Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.


Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.


Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde je te interesseren voor mijn producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beĆ«indigen. Je verzoek en verzet kun je sturen aan: sylvia@thuisreis.com.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.