Algemene voorwaarden

Sylvia van Nierop Thuisreis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59947896, BTWnr. NL001571360B45


Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Thuisreis geleverde diensten.

2. Cliënt: degene die deelneemt aan individuele therapie, coaching, relatietherapie, training of workshop.

3. Diensten: Alle door Thuisreis aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder psychosociaal consult, relatietherapie en andere vormen van begeleiding, behandeling dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Thuisreis aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Thuisreis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van diensten

1. Thuisreis heeft een inspanningsverplichting, niet een resultaatverplichting, waarbij Thuisreis gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Thuisreis verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de therapeut en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

3. Mocht de psychosociaal therapeut tijdens het begeleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de therapeut vallen, dan zal de therapeut de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuisreis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thuisreis worden verstrekt.


Artikel 4. Privacy

1. Thuisreis zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is.

2. Thuisreis probeert een goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor heeft Thuisreis gegevens van u nodig, en worden uw persoonsgegevens in een bestand opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Thuisreis zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

3. Indien cliënt besluit om gebruik te maken van een dienst van Thuisreis, gaat de cliënt ermee akkoord dat Thuisreis ten behoeve van vastlegging van het wettelijke verplichte dossier, per email: het zorgplan, behandelovereenkomst, testen incl. uitslag en evaluatie stuurt.

4. De website van Thuisreis gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan kunt u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.


Artikel 5. Aansprakelijkheid – website

1. Thuisreis heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Thuisreis zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

2. Thuisreis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

3. Informatie op de website is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. Thuisreis geeft in geen geval medische adviezen. Mocht u vermoeden dat een medische oorzaak samenhangt met uw klachten of twijfelt u hierover, neem dan altijd contact op met uw huisarts.

4. Zonder verificatie door een arts is het aangaan van een behandeltraject bij Thuisreis voor eigen rekening en risico van cliënt. In geval van gezondheidsklachten adviseert Thuisreis cliënt altijd een arts te raadplegen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid – Diensten

1. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigen leer- en ontwikkelproces. Thuisreis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de begeleiding.

2. Cliënt gaat ermee akkoord dat de dienst die Thuisreis aanbiedt, nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. Cliënt begrijpt en accepteert dat de dienst die Thuisreis aanbieden complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

3. Thuisreis is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Cliënt, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de behandeling van Cliënt door Thuisreis, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van Thuisreis.

4. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Thuisreis, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Thuisreis, maar altijd tot een maximumbedrag van €95. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5. Thuisreis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thuisreis is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 7. Vergoeding, Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Het eerste gesprek (kennismaking) is vrijblijvend en kosteloos. De kosten van de vervolggesprekken staan vermeld op de website van Thuisreis. Thuisreis kan hier op ieder moment wijzigingen aanbrengen in de tarieven, maar zal cliënten wier behandeltraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.

2. Indien cliënt verhinderd is voor een individueel gesprek, meldt deze dit minimaal 24 uur van te voren. Zegt cliënt korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt het consult bij cliënt in rekening gebracht.

3. Indien cliënten verhinderd zijn voor relatietherapie, melden deze dit minimaal 48 uur van te voren. Zegt cliënt korter dan 48 uur van te voren af, dan wordt er een consult bij cliënt in rekening gebracht.

4. Indien cliënt besluit om gebruik te maken van een dienst van Thuisreis, gaat de cliënt ermee akkoord dat Thuisreis per maand een factuur van de  gevolgde sessies per e-mail stuurt aan de cliënt.

5. Betalingen op rekening binnen 30 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat cliënt op de factuur van Thuisreis aantreft.

6. Indien de cliënt niet binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de cliënt eenmalig kosteloos herinnert de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

7. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal de Thuisreis een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

8. In het geval van niet tijdige betaling heeft Thuisreis het recht de uitvoering van het behandeltraject voor onbepaalde tijd op te schorten. Is de factuur nog niet voldaan binnen 60 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Thuisreis het recht een reeds gestart behandeltraject te beëindigen.

9. Opschorting of beëindiging van het behandeltraject door de Thuisreis heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de cliënt genoten diensten van Thuisreis.

10.Thuisreis behoudt zich het recht voor om bij twijfel over de kredietwaardigheid of uit hoofde van een andere zakelijke reden voor de levering van de dienst een vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft, behoudt de Thuisreis zich het recht voor de levering van de dienst op te schorten of te weigeren

11. Thuisreis heeft het recht om zonder opgave van reden het begeleidingstraject of de workshop/training te annuleren of de deelname van een cliënt, in welke gevallen de cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Thuisreis betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

12. Annulering door de cliënt, kan tot 8 weken voor aanvang van een workshop/training. De cliënt ontvangt het inschrijfgeld minus 15% administratiekosten retour. Bij niet annulering is de cliënt verplicht het totaalbedrag van de training/workshop te voldoen.

13. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van een workshop/training is Thuisreis gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

14. Ingeval de cliënt na aanvang van het begeleidingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling.

15. Als cliënt zich heeft opgegeven voor een training/workshop, dan heeft de cliënt 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training/workshop kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt op de startdatum van de activiteit als deze binnen de bedenktijd plaatsvindt.


Artikel 8. Geschillenbeslechting

1. Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Thuisreis, wordt in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing van de problemen gezocht.

2. Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de Landelijke Vereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (De NFG).